ราชกิจจาฯ เผยแพร่เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

01 กรกฎาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

1. นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

2. นายภาติยะ ดวงมณี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

3. นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

4. นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖ 5 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษา