svasdssvasds
เช็คเลย ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ  1 ปีเต็ม สำหรับผู้ใช้บัตรคนจน

เช็คเลย ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ 1 ปีเต็ม สำหรับผู้ใช้บัตรคนจน

27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55 น.3.6k

อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม สำหรับผู้ถือผบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนง่ายมากเช็คเลย

เปิดให้ลงทะเบียน รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

การประปาส่วนภูมิภาค

- เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

- ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน

- สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)

  กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

  หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

- กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ PWA Contact Center 1662

ลงทะเบียนคลิก

 

เช็คเลย ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ  1 ปีเต็ม สำหรับผู้ใช้บัตรคนจน

การประปานครหลวง

การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565

1) การลงทะเบียน

1 . 1 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

1 . 2 ช่องทางการรับลงทะเบียนได้แก่

- เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

- สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

- ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

เดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

- กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

affaliate-2

2) เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

2 . 1 ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

2 . 2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

2 . 2 . 1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

2 . 2 . 2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

2 . 2 . 3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3) การรับสิทธิ์

ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ

(รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงิน

ค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

หมายเหตุ

- จะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 . 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อ 2 . 1

และ 2 . 2 ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

- สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125

หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400

ลงทะเบียนคลิก

เช็คเลย ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ  1 ปีเต็ม สำหรับผู้ใช้บัตรคนจน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลงทะเบียนคลิก

การไฟฟ้านครหลวง

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวนี้
*** ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
*** ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

ลงทะเบียนคลิก

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด