ประกาศกทม. ล่าสุด ยกเลิกคุมโควิด-19 "ถอดแมสก์ สวมแมสก์" ตามความสมัครใจ

25 มิถุนายน 2565

กทม.ประกาศล่าสุด ยกเลิกคุมโควิด-19 "ถอดแมสก์ สวมแมสก์" ได้โดยความสมัครใจ พร้อมประกาศเรื่องอื่นๆอีกดังต่อไปนี้

จากกรณี ประกาศกทม.ล่าสุด ยกเลิกคุม โควิด 5 ฉบับ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าให้ "ถอดแมสก์ สวมแมสก์" ได้โดยความสมัครใจ ดังนี้

กทม.ประกาศล่าสุด ยกเลิกคุม "โควิด" ใส่-ถอดแมสก์ ตามความสมัครใจ มีผลทันที

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้ยกเลิกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53) ดังนี้

- ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 
- การสวมหน้ากากอนามัย หรือสวมแมสก์ หรือ หน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้ เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
- สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
- โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
- สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
- การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
- การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
- กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
- สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

กทม.ประกาศล่าสุด ยกเลิกคุม "โควิด" ใส่-ถอดแมสก์ ตามความสมัครใจ มีผลทันที

 

กทม.ประกาศล่าสุด ยกเลิกคุม "โควิด" ใส่-ถอดแมสก์ ตามความสมัครใจ มีผลทันที