ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม.

24 มิถุนายน 2565

ประกาศราชกิจจาฯ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม.และปริมณฑล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในกทม.และปริมณฑลคลี่คลายแล้ว

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มี ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ  ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค. กำหนด นั้น

ประกาศราชกิจจาฯ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม.

 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหาร จัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19

 

ประกาศราชกิจจาฯ "ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19" ในกทม.

 

ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา