เงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข

24 มิถุนายน 2565

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผย เงินช่วยค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรื่อง เงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน รายละ 3,000 บาท แต่ด้วยเนื้อหาที่ส่งต่อกันระบุสาระหลักไม่ครบถ้วน ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย 

ล่าสุด เงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข

 

เงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข

 

น.ส.รัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีนี้ว่า การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.สัญชาติไทย

3.ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

โดยผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ (เพื่อโอนเงิน) กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

เนื่องในปัจจุบันยังมีประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ขอย้ำว่า การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มีฐานะยากจนตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ

 

เงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ ไม่ได้ทุกคน เช็ครายละเอียดใครเข้าเงื่อนไข