สินเชื่อเพื่อการศึกษา กู้สูงสุด 10 ปี วงเงิน 3 แสน อนุมัติไว หลักฐานนิดเดียว

23 มิถุนายน 2565

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้นานสูงสุด 10 ปี อนุมัติไว *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR – 0.75% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 24 พ.ค. 65) สมัครเลยที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้นานสูงสุด 10 ปี กู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลสูงสุดถึงระดับปริญญาเอก แค่มีใบแจ้งค่าเทอม หรือ ใบเสร็จชำระค่าเทอมก็สมัครได้ กู้ง่าย อนุมัติไว *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR – 0.75% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 24 พ.ค. 65) สมัครเลยที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย เป็นการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ในหลักสูตรระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง

สินเชื่อเพื่อการศึกษา กู้สูงสุด 10 ปี วงเงิน 3 แสน อนุมัติไว หลักฐานนิดเดียว

จุดเด่น
- กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
- กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
- ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
- กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
 

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่
- หลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย สูงสุด 300,000 บาท

ระยะเวลากู้สูงสุดเท่าไหร่
- สูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
- มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
- ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
- พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
- ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
- สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
- หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา กู้สูงสุด 10 ปี วงเงิน 3 แสน อนุมัติไว หลักฐานนิดเดียว