ประกันสังคม เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน ขอรับเงินทดแทนออนไลน์ เช็กรายละเอียด

ประกันสังคม เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน ขอรับเงินทดแทนออนไลน์ เช็กรายละเอียด

22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46 น.2.2k

เปิดขั้นตอนขอรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย ชราภาพ ว่างงาน ผ่านทางออนไลน์ หลังเพิ่มช่องทางใหม่ให้ผู้ประกันตน เช็กรายละเอียด

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีผลบังคับใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ดังนั้นการขอรับประโยชน์ทดแทน ต้องมีวิธีการยื่นเอกสาร และต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ ดังนี้

 

ประกันสังคม เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน ขอรับเงินทดแทนออนไลน์ เช็กรายละเอียด

 

ขอรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี

- ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย (เฉพาะกรณีทันตกรรม)

- ชราภาพ

- ว่างงาน

- การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมด้วยการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

วิธีการยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

- แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

- กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ให้นำส่งพร้อมเอกสารแนบไปยังช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม 

- ไปรษณีย์ลงทะเบียน

- โทรสาร (Fax)

- อีเมล (E-mail)

- ไลน์ (Line)

- ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล และไอดีไลน์ คลิกที่นี่


เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

- ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)

- ขอรับค่ารักษาพยาบาล

- ใช้ใบรับรองแพทย์

- ใบเสร็จรับเงิน

 

ประกันสังคม เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน ขอรับเงินทดแทนออนไลน์ เช็กรายละเอียด

affaliate-2

ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

- ใช้ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองของนายจ้าง และ สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)
 

ชราภาพ

- ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
 

ว่างงาน (ยกเว้นมาตรา 39)

- ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01/7) หรือ (SSO. 2-01/7)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
 

ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

- ใช้หนังสือรับรองการรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 

บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

- ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)

- สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลัก- เกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

- หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต หรืออายุรแพทย์ผู้รักษา

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือรับรองการขอรับยาฮิริโธรปัวอิติน เฉพาะผู้ที่ขอรับยาอิริโธรปัวอิติน


ให้ส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ