svasdssvasds
เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา

เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา

21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:04 น.2.9k

เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ธนาคารออมสินให้กู้ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา ระยะเวลาใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี

เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ธนาคารออมสินให้กู้ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา ระยะเวลาใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี เงื่อนไขเป็นอย่างไร รายละเอียดดังนี้

เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้กู้

ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน
ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน
ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้
 
วัตถุประสงค์การกู้เงิน
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน

ประเภทเงินกู้
- เงินเบิกเกินบัญชี

affaliate-2

จำนวนเงินให้กู้
- รายละ 700,000 บาท
 
อัตราดอกเบี้ย
- เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาการให้กู้
- ระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี
 
หลักประกันการกู้เงิน
- สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

 

เช็คคุณสมบัติ "กู้เงินออมสิน 700,000" ปิดหนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา

 

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

- ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้
- กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
- ติดต่อขอรับ “แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่สาขา / สำนักงาน / สำนักงาน สกสค. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
- หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
- แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- บัญชีวางแผนการใช้จ่าย

หลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)
- สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส
- สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)
- ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบคำขอกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)
- สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด
 
เงื่อนไขอื่น
- เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด