thainewsonline

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

20 มิถุนายน 2565
17.0 k
โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เอกสารโอนที่ดิน 2565 โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าโอนที่ดินเท่าไหร่ โอนที่ดินที่ไหน ใช้เวลานานหรือไม่มาดูกันค่ะ

การโอนที่ดิน สำหรับใครที่ต้องการ โอนที่ดินให้ลูก หรือ โอนที่ดินให้ญาติ จะโอนที่ดินให้หลาน หรือ จะโอนที่ดินให้พี่น้อง รวมไปถึงการโอนที่ดินให้คนอื่น มีขั้นตอนและวิธีการโอนที่ดินอย่างไร ต้องไปโอนที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เรารวมคำตอบไว้ให้คุณแล้ว

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

เอกสารโอนที่ดินสำหรับบุคคลธรรมดา

1. โฉนดที่ดินฉบับจริง

2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

4. หากเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้มีหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

  •  หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
  •  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  •  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

6. กรณีสมรส

  • หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนสมรส

7. กรณีหย่า ให้มีสำเนาทะเบียนหย่า

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

เอกสารโอนที่ดินสำหรับนิติบุคคล

1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ

7. กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

8. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

9. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

affaliate-2

ค่าโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

1. ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท

2. ค่าอากร 5 บาท

3. ค่าพยาน 20 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ปกติต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

6. ค่าอากรแสตมป์ใบรับ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน ส่วนใครที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

7. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน

สถานที่ทำเรื่องการโอนที่ดิน

คุณสามารถทำเรื่องการโอนที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือส่วนแยกสำนักงานที่ดินอำเภอ กิ่งอำเภอ อำเภอท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยจะต้องไปติดต่อด้วยตัวเองที่หน่วยงาน หากไม่สะดวกจริงๆ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปโอนที่ดินแทนได้แต่จะต้องมีใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนได้ค่ะ

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

ภาพจาก : โซเชียลมีเดีย

ขอบคุณข้อมูล : กรมที่ดิน

affaliate-3