ประกาศราชกิจจาฯ ถอดถอน "อธิการบดีมหาวิทยาลัย" พ้น ตำแหน่ง

03 มิถุนายน 2565

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดถอน "สมชาย ปฐมศิริ" พ้น ตำแหน่งอธิการบดีมทร.ตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดถอน "สมชาย ปฐมศิริ" พ้น อธิการมทร.ตะวันออก

 

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดถอน "สมชาย ปฐมศิริ" พ้น ตำแหน่งอธิการบดีมทร.ตะวัน

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมชาย ปฐมศิริ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 

เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วาระลับ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติให้ นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

และเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนคัดค้านการดำเนินการถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้พ้นจากตำแหน่ง และฟ้องต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณีจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ ให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดถอน "สมชาย ปฐมศิริ" พ้น อธิการมทร.ตะวันออก

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา