ประกาศราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคความหวังใหม่"

02 มิถุนายน 2565

เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคความหวังใหม่" จํานวน ๑๓ คน ได้แก่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคความหวังใหม่"

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ มีคณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ จํานวน ๑๖ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนี้

๑. นายณรงค์พล ศรีสองเมือง ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้รับทราบ การลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ (๒)

๒. นายเสริมศักดิ์ ปลั่งประเสริฐ ลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้รับทราบ การลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ (๒)

๓. นายภูวเดช สุระภีร์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ (๒)

 

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๓ คน ได้แก่

๑. นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรค
๒. นายวิเศษ สุริโย รองหัวหน้าพรรค
๓. นายโสภณ สมประสงค์ บิวโดอิน รองหัวหน้าพรรค
๔. นายวิทยา ปราบภัย เลขาธิการพรรค
๕. นายประเสริฐ เสริมทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค
๖. นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ รองเลขาธิการพรรค
๗. นายสัญญา ด่านวันดี รองเลขาธิการพรรค
๘. นายชวลิต ภู่พัฒน์ เหรัญญิกพรรค
๙. นายพชรพงค์ ทฤษฎี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๐. นายสุวัฒน์ชัย สวัสดี โฆษกพรรค
๑๑. นายสุวรรณ เพียรภูเขา กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายพูลลาภ บุญสม กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นางสาวอ้อยทิพย์ สิงห์เปรม กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคความหวังใหม่"

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคความหวังใหม่"

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา