ราชกิจจาฯ ประกาศ "พล.อ.ประยุทธ์" ลงนาม "แรมโบ้อีสาน" พ้นกก.ผู้ช่วยรมต.

12 พฤษภาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "เสกสกล อัตถาวงศ์" หรือ "แรมโบ้อีสาน" พ้นกก.ผู้ช่วยรมต. ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้ "แรมโบ้อีสาน" พ้นตำแหน่งกก.ผู้ช่วยรมต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 81/2565 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนาม  แรมโบ้อีสาน พ้นกก.ผู้ช่วยรมต.

-ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car seat ฝ่าฝืนปรับ 2 พัน
-ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราและการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กองทัพไทย ตั้ง 3 บิ๊กทหาร คุม 2 สนามบิน

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 จึงให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนาม  แรมโบ้อีสาน พ้นกก.ผู้ช่วยรมต.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนาม  แรมโบ้อีสาน พ้นกก.ผู้ช่วยรมต.