thainewsonline

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่

18 เมษายน 2565

เช็กรายละเอียด ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้ และสิทธิการรักษาเท่าไหร่

วันที่ 18 เม.ย. 65  เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์อัปเดตล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39 , มาตรา 40 หากติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับเงินชดเชยการขาดรายได้ และสิทธิการรักษา โดยระบุข้อความว่า หากติดเชื้อ เราชดเชย สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด-19  โดยครอบคลุมการรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตรา

 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ ประกันสังคมจ่ายเท่าไร?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39


จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้


- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


- ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา) 


- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ


- ค่ายาที่ใช้รักษา


- ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล


- ค่าบริการ X-ray 


- ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์


โดย สปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ


- ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้


สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33


- กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 


- กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39


- ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทนไม่เกิน 365 วัน


- ต้องมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้


1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)


2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)


3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)


หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ ประกันสังคมจ่ายเท่าไร?