รัฐบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ช่วยค่าครองชีพเฉพาะกลุ่ม เช็กใครเข้าข่ายบ้าง

13 เมษายน 2565

รัฐบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ช่วยเหลือค่าครองชีพ 3 กลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช็กสิทธิใครเข้าข่ายบ้าง

จากกรณีเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 65 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เผยข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha" แจ้งข่าวว่า รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

 

รัฐบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ช่วยค่าครองชีพเฉพาะกลุ่ม เช็กใครเข้าข่ายบ้าง

1. เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ (อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท / อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท / อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท / อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท)


2. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน


3. เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท / อายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับ 800 บาท)

 

รัฐบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ช่วยค่าครองชีพเฉพาะกลุ่ม เช็กใครเข้าข่ายบ้าง

นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้


1. กองทุนประกันสังคม : ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.65) แบ่งออกเป็น (1) กรณี ม.33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนฯ เหลือฝ่ายละ 1% จากเดิม 5% (2) กรณี ม.39 จากเดิม 9% ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) ให้เหลือ 1.9% (เดือนละ 91 บาท) ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกันตนได้ ประมาณ 1,000 -1,800 บาทต่อคน ในขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นด้วย
 

2. กระทรวงแรงงาน : เพิ่มการจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนขึ้น อีก 2.95% ของค่าจ้าง (ช่วง 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.65 ที่ลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม) เพื่อไม่ให้กระทบการจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ" แก่ผู้ประกันตนว่า 4.8 ล้านรายในอนาคต


3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : เปิด "โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกร หรือลูกจ้างภาคการเกษตร วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน (flat rate) และปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก


4. กระทรวงศึกษาธิการ : จัดตั้ง "สถานีแก้หนี้ครู" 558 แห่งทั่วประเทศ มีครูได้รับประโยชน์ทันทีกว่า 460,000 คน


5. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : ร่วมกับ 16 สถาบันการเงินจัดทำ "โครงการค้ำประกันสินเชื่อ" (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะพิเศษ วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคงค้าง สร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและช่วยพยุงการจ้างงาน


6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : ตรึงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านถึงสิ้นปี 2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้ และกระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีผู้มาขอสินเชื่อกับ ธอส.ตลอดทั้งปี มูลค่ากว่า 240,000 ล้านบาท

 

รัฐบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ช่วยค่าครองชีพเฉพาะกลุ่ม เช็กใครเข้าข่ายบ้าง