คดีพลิกไหม โรงเรียนออกแถลงการณ์ ชี้แจง การประกาศพ้นสภาพของ ครูหญิง

30 มีนาคม 2565

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ออกแถลงการณ์ชี้แจง การประกาศพ้นสภาพเป็นบุคลากรของโรงเรียนของ ครูหญิง งานนีี้คดีพลิกไหม

กำลังเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในโซเชียล จากกรณีที่มีครูผู้หญิงท่านหนึ่งออกมาเผยว่า โดนโรงเรียนแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นบุคลากร ทั้งที่จริงแล้วตนเองนั้นสามารถ สอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ ในลำดับที่ 1 ของบัญชีรายชื่อ ข้าราชการครูในจังหวัดสงขลา แต่ต่อมาก็มีเพื่อนครูออกมาแฉเรื่องที่ครูผู้หญิงคนดังกล่าวทำผิดกฎ

คดีพลิกไหม โรงเรียนออกแถลงการณ์ ชี้แจง การประกาศพ้นสภาพของ ครูหญิง

ล่าสุด ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ก็ได้ ออกแถลงการณ์โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เรื่อง การชี้แจงประกอบประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยระบุว่า

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแจ้งให้ทราบ เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นบุคลากร ด้วยเหตุผลว่า นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์  บุคคลดังกล่าวเคยปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว จำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กับทั้งเป็นแอดมินผู้ดูแลเว็บเพจ กิจกรรมแนะแนว PSU WIT ที่มีข้อมูลของโรงเรียน โดยภายหลังการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรแล้ว บุคคลดังกล่าวได้กระทำการเปลี่ยนชื่อเว็บเพจ กิจกรรมแนะแนว PSU WT ให้เป็นชื่อเว็บเพจ แนะแนวกับครูหญิง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปประจำตัวเพจ และยังคงดำเนินการเปิดเพจใช้อยู่ ส่งผลให้ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานที่เคยติดต่อกับโรงเรียน ผ่านเว็บเพจนั้น เกิดความตื่นตระหนกเข้าใจไปในทางที่แตกต่างกันไป และได้ติดต่อสอบถามเข้ามายังผู้บริหารโรงเรียนจำนวนหลายราย 

 

เมื่อคณะผู้บริหารได้ประชุมหารือกันแล้วจึงเห็นตรงกันว่า หากมิได้ดำเนินการเป็นประการใด อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงถึงสถานะของบุคคล และความสัมพันธ์กับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ แก่บุคคลอื่นในวงกว้าง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การเรียนการสอน และชื่อเสียงของโรงเรียนได้ จึงเห็นชอบให้มีการประกาศดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน

ทั้งนี้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มิได้มีเจตนาอันเป็นผลร้าย  และมิได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์ แต่ประการใด

ในการนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารที่ไม่ชัดแจ้งในครั้งนี้ ที่ทำให้สังคมเข้าใจถึงข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไป จากการแปลความในประกาศ และขอยืนยันว่า การประกาศดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคคลดังกล่าวได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูแต่ประการใด หากเพียงเป็นกรณีอื่นซึ่งได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้ว

ขอขอบพระคุณและขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
โรงเรียน มอ.วิทยานสรณ์
29 มีนาคม 2565"


คดีพลิกไหม โรงเรียนออกแถลงการณ์ ชี้แจง การประกาศพ้นสภาพของ ครูหญิง