svasdssvasds
ธ.ก.ส. ต่อเวลากู้ฉุกเฉิน 10,000 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ไม่ใช้หลักประกัน

ธ.ก.ส. ต่อเวลากู้ฉุกเฉิน 10,000 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ไม่ใช้หลักประกัน

27 มี.ค. 2565 เวลา 12:36 น.3.5k

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อเวลากู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม 

 

ธ.ก.ส. ต่อเวลากู้ฉุกเฉิน 10,000 สินเชื้อสู้ภัยโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้เงินฉุกเฉิน

- เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

- เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19


วงเงินสินเชื่อ

- รายละไม่เกิน 10,000 บาท


ระยะเวลาการชำระหนี้

- ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระต้นเงิน และปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี


หลักประกัน

- เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

affaliate-2

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตรา 0.35% ต่อเดือน


ระยะเวลาขอกู้โครงการ

- ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65


เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

- ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร

- ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน LINE Official BAAC Family และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ธ.ก.ส. ต่อเวลากู้ฉุกเฉิน 10,000 สินเชื้อสู้ภัยโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด