"ประยุทธ์"สั่งแล้ว หลังประชาชน ได้เงินประกันโควิดช้า

19 มีนาคม 2565

นายกฯ ห่วงใยผู้เอาประกันภัยโควิด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ติดตาม - ดูแล - แก้ปัญหา” การจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน กรณีมีการร้องเรียนบริษัทประกันภัยบางแห่ง จ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลและดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์

 

"ประยุทธ์"สั่งแล้ว หลังประชาชน ได้เงินประกันโควิดช้า

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แจงผู้เคลมประกันรักษาตัวแบบ HI - CI - Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย "ค่ารักษาพยาบาล - ค่าชดเชยรายวัน/รายได้" เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 สรุปได้ดังนี้

1.การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวแบบ HI - CI - Hotel Isolation กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ “เกิดขึ้นจริง” ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก หรือกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมี และไม่เกิน 12,000 บาท

2.การจ่ายค่าชดเชยรายวัน/ค่าชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบ HI เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีผลตรวจโดยวิธี "RT-PCR” และมี "ปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง" ที่จะต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ดังนี้

- อายุมากกว่า 60 ปี

- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ

- โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด

- โรคหลอดเลือดสมอง

- เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ตั้งแต่30 กก./ตร.ม. ขึ้นไป)

- ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.

โดย คปภ. จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไปออกเป็นคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

"ประยุทธ์"สั่งแล้ว หลังประชาชน ได้เงินประกันโควิดช้า