กรุงเทพมหานครฯ ออกประกาศแล้ว มีผล 15 มี.ค. 65

15 มีนาคม 2565

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความ ประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 51 ล่าสุด มีผล 15 มี.ค. 65 เป็นต้นไป

ประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 51

มีผล 15 มี.ค. 65 เป็นต้นไป

สามารถจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด

ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น

บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมงานให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับที่ 45 (30 ต.ค. 64) ข้อ 6

กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่

กรุงเทพมหานครฯ ออกประกาศแล้ว มีผล 15 มี.ค. 65

Cr.ศูนย์ข้อมูล COVID-19