เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด คลายล็อกเพิ่ม เริ่ม 15 มี.ค. 65

15 มีนาคม 2565

เช็กประกาศ กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 51 คลายล็อกเพิ่ม นักดื่มเฮ! ให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึ 5ทุ่ม เริ่ม 15 มี.ค. 65 เป็นต้นไป

กทม.ประกาศล่าสุดผ่อนคลายกิจกรรม ให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5ทุ่ม สำหรับจัดประชุม สัมมนา ห้าง โรงแรม โดยล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนาม ประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 51 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) มีผล 15 มีนาคม 65 เป็นต้นไป

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด คลายล็อกเพิ่ม เริ่ม 15 มี.ค. 65

 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ สามารถจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด คลายล็อกเพิ่ม เริ่ม 15 มี.ค. 65

 

-ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด 

-ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด 

-การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมินSHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น

- บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. 

เช็กประกาศ กทม. ล่าสุด คลายล็อกเพิ่ม เริ่ม 15 มี.ค. 65

-จำนวนผู้เข้าร่วมงานให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับที่ 45 (30 ต.ค.64) ข้อ 6

- กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่

ประกาศกทม. ฉบับที่ 51