เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

18 กุมภาพันธ์ 2565

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารออมสิน ให้กู้เงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับรายย่อย ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่ต้องมีคนค้ำผ่านแอปฯ MyMo สามารถลงทะเบียนยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

- เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

- ให้กู้ตามความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35/เดือน (Flat Rate)

- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25/เดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)


หลักประกันการกู้เงิน : ไม่มีหลักประกัน


ค่าธรรมเนียม : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo : บัตรประจำตัวประชาชน

 

การสมัครขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

- สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู "สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19"

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

- ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP

- การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)


การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

- ลูกค้ายืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP

- ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร


การแจ้งผลการพิจารณา


- ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. Notification บน MyMo

2. SMS (ข้อความสั้น)

- หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

- หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน
 

การรับเงินสินเชื่อ

- ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application


ช่องทางการชำระสินเชื่อ

- การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ


ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ผ่าน MyMo

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

เช็กวิธีสมัคร สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

 

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน