โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 15,242 ราย รวมถึง 2 อดีต รมต. ธรรมนัส-นฤมล ด้วย

15 กุมภาพันธ์ 2565

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชฯอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวม 15,242 ราย โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ มีทั้ง รมต. อดีต รมต. ส.ส. ส.ว. และบุคคลต่างๆ รวม 2 อดีต รมต. "ธรรมนัส-นฤมล" ได้รับด้วย

จากกรณี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี 2564 ความว่า

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 15,242 ราย 2 อดีต รมต."ธรรมนัส-นฤมล"ได้รับด้วย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 15,242 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จํานวน 14,707 ราย และชั้นต่ํากว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภท จํานวน ๕๓๕ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 


ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับ รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ส่วนอดีตรัฐมนตรี ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ และ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 15,242 ราย 2 อดีต รมต."ธรรมนัส-นฤมล"ได้รับด้วย

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม