ยกเว้น-ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและ"บัตรประชาชน. ถึง 30 มิ.ย.นี้

10 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครอง เผย ยกเว้น-ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ช่วยเหลือช่วงโควิด ถึงเเค่ 30 มิ.ย. 65

   กรมการปกครอง ออกมาเปิดเผยล่าสุด เกี่ยวกับเรื่อง ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ


เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยกเว้น-ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและ"บัตรประชาชน. ถึง 30 มิ.ย.นี้

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง กำหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน อาทิ

- การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน
- การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- การออกบัตรประจำตัวให้กับคนไทยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
- การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ
- การออกใบแทนใบรับ
- การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร


นอกจากนี้ ได้มีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล อาทิ
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
- การออกใบแทนใบสำคัญ

ยกเว้น-ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและ"บัตรประชาชน. ถึง 30 มิ.ย.นี้

โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ประกาศกำหนด โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7427 หรือ Call Center 1548