ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดโควิด

06 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์ หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายและเป็นการติดเชื้อแบบแพร่กระจายจุด

โดยเพจเทศบาลตำบลพิมาย แจ้งข่าว ประกาศปิดตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะทำการปิดตลาดระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เทศบาลตำบลพิมายจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดโควิด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีรายงานยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบผู้จำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ช่า ติดเชื้อหลายรายและเป็นการติดเชื้อแบบแพร่กระจายจุด และยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร2019 (โควิด19) ในพื้นที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดโควิด

 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) ประกอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด ๑๙) ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ปิดตลาดไนท์บาร์ซ่า วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ประกอบกิจการ

2. ห้ามมีให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 

เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงมิอาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามความในมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดโควิด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศปิดด่วน ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย หลังพบพ่อค้า - แม่ค้า ติดโควิด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย


ขอบคุณ เทศบาลตำบลพิมาย