"กระทรวงสาธารณสุข"เปิดสูตรการฉีดวัคซีน เพิ่มเติมล่าสุด

01 กุมภาพันธ์ 2565

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) คำแนะนำจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

อ้างอิงจากคำแนะนำจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

1. ให้สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ด้วยวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีน Viral vector เป็นเข็มที่ 2 ได้ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

2. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

3. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็มมาแล้ว สามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้

4. กรณีผู้ที่อายุ 12 - 17 ปี ที่ได้รับวัคชีน Sinopharm 2 เข็มมาแล้ว (คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดในขณะนี้) สามารถรับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นได้ ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป

5. เห็นชอบในหลักการให้วัคซีน Sinovac ในผู้ที่มีอายุ 3-17 ปี (ขณะนี้รอการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแนวทางการให้วัคซีน Sinovac ในเด็ก เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เปิดสูตรการฉีดวัคซีน เพิ่มเติมล่าสุด