ประกาศราชกิจจาฯ คุมราคาสินค้า 5 รายการ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนด มีผลทันที

26 มกราคม 2565

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 55 กำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ รวมไก่และเนื้อไก่ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2565 เป็นต้นไป ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี

ข่าววันนี้ 26 ม.ค. เว็บไชต์ ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงนามโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564  เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564  เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการไปแล้วนั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว

เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

-ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่วไหล 4 แสนลิตร คาดความเสียหายกระจายวงกว้าง!
-อย. เตือนระวัง! เพจแอบอ้างชื่อ รพ.ชื่อดัง
-ดราม่าชาวเน็ต หลังมีประกาศรับสมัคร "ครูอัตราจ้าง" เงินเดือน 5,000 บาท

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

1.หน้ากากอนามัย
2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond ) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
5. ไก่ เนื้อไก่

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศราชกิจจาฯ คุมราคาสินค้า 5 รายการ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนด  มีผลทันที

ประกาศราชกิจจาฯ คุมราคาสินค้า 5 รายการ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนด  มีผลทันที