thainewsonline

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิยืนยัน คนละครึ่งเฟส 4 หลัง ครม.ไฟเขียวอนุมัติแล้ว

24 มกราคม 2565
2.3 k
เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิยืนยัน คนละครึ่งเฟส 4 หลัง ครม.ไฟเขียวอนุมัติแล้ว

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้ คนละครึ่งเฟส 4 หลัง ครม.เคาะไฟเขียวอนุมัติแล้ว พร้อมจำนวนเงินที่ให้มาและใช้อะไรได้บ้างหลังรัฐบาลใช้กระตุ้นการซื้อของประชาชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันนี้ (24ม.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) บนตึกไทยคู่ฟ้า

ล่าสุด ที่ประชุมอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

 

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิยืนยัน คนละครึ่งเฟส 4 หลัง ครม.ไฟเขียวอนุมัติแล้ว

affaliate-1

โดยรัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 ก.พ.-30 เม.ย.65) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง

 

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิยืนยัน คนละครึ่งเฟส 4 หลัง ครม.ไฟเขียวอนุมัติแล้ว

affaliate-2

โดยการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าสูงขึ้น

 

โดยมีคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิดังนี้

ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2

ทั้งนี้ในกรณีที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะเฟส3 ไม่มีการใช้สิทธิครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สามารถนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนใช้สิทธิดังกล่าได้

 

 

affaliate-3