TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

21 ม.ค. 2565 เวลา 14:26 น.875

TCAS65 อัพเดทปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เช็กขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ รายละเอียด

แจ้งอัพเดท TCAS65 ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 โดยทางเว็บไซต์ www.mytcas.com ได้แจ้งว่าเนื่องจากรอความชัดเจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และปรับกระบวนการบริหารจัดการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio จึงปรับกำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 21 ม.ค. - 9 ก.พ. 65

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

โดยสามารถสมัครสอบได้ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com โดยมีขั้นตอนการสมัครสอบ  GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

1. เข้าเว็บไซต์ www.mytcas.com

- กดสมัครสอบ GAT PAT วิชาสามัญ

- กรอกเลขประจำตัว / รหัสผ่าน

- กดเข้าสู่ระบบ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

2. การยืนยันตัวตน

เมื่อผู้สมัคร login เข้าสู่ระบบแล้วจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนทำการสมัครสอบ โดยการอัปโหลดรูปถ่ายตนเอง สำหรับติดบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ภาพไม่กลับหัว สวมใส่ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ ยกเว้น ผ้าคลุมทางศาสนา

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

3. การสมัครสอบ

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎข้อความเงื่อนไขการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครอ่านเงื่อนไขดังกล่าวและกด "รับทราบ" ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสอบ" และระบบจะมีให้เลือกความต้องการพิเศษ มีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่

1) ไม่ต้องการ

2) ต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบตัวเต็ม (Braille1)

3) ต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบตัวย่อ (Braille2)

4) ต้องการอักษรขยาย

5) ต้องการผู้ช่วยอ่านข้อสอบ

6) ต้องการผู้ช่วยในการเดินเข้าห้องสอบ

7) ต้องการห้องสอบสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น (Wheelchair)

8) บกพร่องทางการได้ยิน
ถ้าเป็นนักเรียนปกติให้เลือก "ไม่ต้องการ"

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

affaliate-2

4. การเลือกวิชาสอบ

   4.1 เลือกวิชาสอบ วิชา GAT/PAT (ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท)

   4.2 เลือกวิชาสอบ วิชาสามัญ (ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท)

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

5. การเลือกสนามสอบ

   5.1 ทำการเลือกสนามสอบใน dropdown ของแต่ละวิชา โดยต้องเลือกอย่างน้อย 1 สนามสอบต่อ 1 วิชา แต่สูงสุดไม่เกิน 5 สนามสอบ โดยเรียงลำดับสนามสอบตามต้องการจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังภาพ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

หมายเหตุ : การเลือกสนามสอบในแต่ละวัน จะต้องเลือกสนามสอบในภูมิภาคเดียวกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคหรือจังหวัดในการสอบ จะต้องลบสนามสอบทั้งหมดในวันนั้น ๆ ก่อน แล้วจึงดำเนินการเลือกสนามสอบใหม่อีกครั้ง

   5.2 ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสนามสอบที่เลือกให้ครบถ้วน

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

6. การยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบ

   6.1 หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาสอบ-สนามสอบ ที่เลือกไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการยืนยันการสมัครสอบ โดยการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครสอบ"

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

   6.2  เมื่อกดปุ่มยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เลือกช่องทางการรับรหัสใช้ครั้งเดียว OTP เพื่อยืนยันการสมัครสอบ สามารถเลือกรับทางช่องทางโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังภาพ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

7. พิมพ์ใบชำระเงิน

   7.1 เมื่อยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบด้วยรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนที่ 4 ทำการพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อทำการชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Application หรือ Counter Service ให้ผู้สมัครทำการกดปุ่ม "พิมพ์ใบชำระเงิน" ดังภาพ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

   7.2 ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

8. พิมพ์ใบสมัคร

   8.1 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สถานะการชำระเงินจะขึ้นแบบ Real time และปรากฏหน้าต่างขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบสมัคร

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

ตัวอย่างใบสมัครสอบ

TCAS65 อัพเดทปฏิทินสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ - ขั้นตอนการสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบคุณ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ