ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 300,000 บ.

06 ม.ค. 2565 เวลา 12:02 น.3.6k

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 300,000 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ทุกอาชีพก็ขอสินเชื่อได้ เช็กเงื่อนไขรายละเอียด

ธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการ "สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ" สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในการสร้างอาชีพ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยวงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีค้ำประกัน ทุกอาชีพก็ขอสินเชื่อได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เช็กเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

 

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 300,000 บ.

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

- ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท

- ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

- ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19


ประเภทสินเชื่อ : เงินกู้ระยะยาว (L/T)


จำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 300,000 บ.


1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น  วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 

เอกสารประกอบการกู้

- บัตรประชาชนผู้ขอกู้

- ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

- ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

- รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)


 

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

- บัตรประชาชนผู้ขอกู้

- ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

- ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

- รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 

affaliate-2

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 

เอกสารประกอบการกู้

- บัตรประชาชนผู้ขอกู้

- ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

- ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)

- รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)


4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์   วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

- บัตรประชาชนผู้ขอกู้

- ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

-  สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)

- เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์  (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)

-  รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท


เอกสารประกอบการกู้

- บัตรประชาชนผู้ขอกู้

- ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

- บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน

- ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ

- รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)


อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน


ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา


หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้


วงเงินโครงการ : 5,000 ล้านบาท


ระยะเวลาโครงการ : ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

ขอบคุณข้อมูลธนาคารออมสิน