เปิดสิทธิบัตรทอง ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

04 ม.ค. 2565 เวลา 18:20 น.1.1k

เปิดสิทธิบัตรทองครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการใดบ้างและอะไรที่ไม่ครอบคลุม ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยถึงเรื่อง "สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุม - ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? เพื่อแก้ปัญหาประชาชนถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการ (Extra Billing) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงเร่งกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข รวมถึงทบทวนระเบียบ - ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิทธิของประชาชนตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดบ้าง

เปิดสิทธิบัตรทอง ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

คณะกรรมการหลักประกัสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนว่า สิทธิบัตรทองครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการใดบ้างและอะไรที่ไม่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

 

ครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำดงชีวิต

1.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2.การตรวจวินิจฉัยโรค

3.การตรวจและรับฝากครรภ์

4.การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5.ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6.การทำคลอด

7.การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8.การบริบาลทารกแรกเกิด

9.บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10.บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11.การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12.บริการสารารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

affaliate-2

13.บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม

14.บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15.บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16.รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)

17.การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

เปิดสิทธิบัตรทอง ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมเบิกไม่ได้

1.เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

2.การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกิน

3.ความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

4.การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

5.การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย

6.การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330/ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso คลิก https://lin.ee/zzn3pU6

 

ขอบคุณ เพจไทยคู่ฟ้า

affaliate-3