กรมสุขภาพจิต ชี้หลัก 3 ช. ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนของประชาชน

07 ธันวาคม 2564

กรมสุขภาพจิต ชี้หลัก 3 ช. เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย "เชื่อมั่น ชะล่าใจ และช่องทาง"

มีรายงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้หลัก 3 ช. เป็นปัจจัยสำคัญ  ต่อการตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย "เชื่อมั่น ชะล่าใจ และช่องทาง" พร้อมเน้นย้ำครอบครัวสนับสนุนและร่วมปฏิบัติตามข้อแนะนำ VUCA ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและห่างไกลจากโควิดได้

โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จะมีแนวโน้มลดลงและทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวัคซีนอยู่เสมอ 

 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 

แต่ในสถานการณ์นี้มีเรื่องที่น่าวิตก คือ ในกลุ่มผู้ปฏิเสธการฉีดวัคซีนนั้น มีความชะล่าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีความตระหนักต่อความเสี่ยง ร้อยละ 19.11 และชะล่าใจมีอัตราสูงถึง ร้อยละ 80.89 ทั้งที่ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดถึง ร้อยละ 51 และมีผู้ที่รู้จักติดโควิดถึง ร้อยละ 26.59 เลยทีเดียว อีกทั้งจากการสำรวจประชากรในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่าง 604 ราย พบว่า ยังมีจำนวนที่ไม่เชื่อมั่นในวัคซีน ร้อยละ 53.81 โดยส่วนมากเกิดจากความวิตกในเรื่องของความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และการให้ข้อมูลเรื่องของสูตรวัคซีนที่นำมาให้บริการอีกด้วย

" กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามพัฒนาการบริการในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในทุกระดับ อันจะเห็นได้จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อช่องทางการรับวัคซีน ทั้งในเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกถึง ร้อยละ 61.61และเห็นว่าการนัดหมายเพื่อมาฉีดวัคซีนขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ร้อยละ 52.94 แต่ถึงกระนั้นเรื่องของการป้องกันและการเตรียมพร้อมก็เป็นสิ่งที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ ให้ยึดหลักปฏิบัติ VUCA ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย V : Vaccine ฉีดวัคซีนครบ ลดการป่วยหนักU : Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่และผู้ให้บริการพร้อมตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A : ATK (Antigen test kit) รวมไปถึงพร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้คนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและห่างไกลจากโควิดได้"

ทั้งนี้ขอให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนร่วมกันสร้างแรงจูงใจแก่กันและกันในการเข้ารับฉีดวัคซีน ตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักการ VUCA ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้ทุกคนในสังคมไทยใช้ชีวิตด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนก และมีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและจิต

 

วัคซีนโควิด