ออมสิน ปล่อย "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ให้กู้ระยะยาว-กู้เบิกเกินบัญชี

29 พฤศจิกายน 2564

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ให้กู้ระยะยาว-กู้เบิกเกินบัญชี เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนโดยเฉพาะ เช็กรายละเอียด

ธนาคารออมสิน ได้ออก "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" เพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว เพิ่มสีสันให้กับชีวิต ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ สำหรับรายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

 

ออมสิน ปล่อย "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ให้กู้ระยะยาว-กู้เบิกเกินบัญชี

จำนวนเงินให้กู้ 

1. เงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 20,000,000 บาท)

2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี (ไม่เกิน 10,000,000 บาท)

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

- ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน 

- ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด


ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาชำระ "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์"

- เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้

- ในกรณีผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปี โดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้

- เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

 

คุณสมบัติ กู้เงินออมสิน "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" 

- บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

- ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน 


สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

- อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก

- ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว

- ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน

- ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

- กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ

- ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

 

สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

- ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

- เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี

- ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

 

ออมสิน ปล่อย "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ให้กู้ระยะยาว-กู้เบิกเกินบัญชี

 

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน