ผู้ปกครองเช็กสิทธิ ลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

22 พ.ย. 2564 เวลา 13:16 น.2.2k

ผู้ปกครองเช็กสิทธิ ลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" ช่วยเหลือ 800 บาทต่อบุตร 1 คน รับได้สูงสุด 3 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท เช็กรายละเอียด

จากกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยผู้ปกครองสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้สูงสุด 3 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท หากผู้ปกครองยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 

 

ผู้ปกครองเช็กสิทธิ ลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

เงื่อนไขผู้ลงเบียน "เงินสงเคราะห์บุตร"

- ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์


 

วิธีการลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 

- ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

- เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

- สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

- พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน
 

affaliate-2

เปิดวิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

- ผู้ที่เข้าผ่านแอพฯ กดเลือกเมนู "การเบิกสิทธิประโยชน์" ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน"

- ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

ผู้ปกครองเช็กสิทธิ ลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

 

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมาประกาศ​ จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ
 

ภายใน 25 กันยายน 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

ขอบคุณ FB : สวัสดิการ ทันข่าว

affaliate-3