ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกร กู้สูงสุดรายละ 1 ล้าน เช็กรายละเอียด

20 พฤศจิกายน 2564

ธ.ก.ส. ปล่อย "สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่" ให้กู้สูงสุดรายละ 1,000,000 บาท เช็กตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เดินหน้าโครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละ 1,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้

 

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกร กู้สูงสุดรายละ 1 ล้าน เช็กรายละเอียด

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ที่นําเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือ พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี 

2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร 

3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร

4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44


วงเงินกู้ขั้นสูง 

- สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท


หลักประกันเงินกู้

1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติของธนาคาร เป็นลำดับแรก

2. กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3. กรณีที่ใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

4. กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

5. หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

อัตราดอกเบี้ย

- MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)


ระยะเวลาชำระเงินกู้

- กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิย 18 เดือน

- กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี


สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถามโทร Call Center 02-5550555

 

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกร กู้สูงสุดรายละ 1 ล้าน เช็กรายละเอียด

 

ขอบคุณ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร