ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 16 ธ.ค.นี้

20 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2565 ได้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.64 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.65

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า สปส. ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.65

หากผู้ประกันตน มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน แอปพลิเคชั่น SSO Connect

 

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 16 ธ.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว  ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวก จึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชน และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล

 

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 16 ธ.ค.นี้

กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 และสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 16 ธ.ค.นี้

 

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ