เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

19 พ.ย. 2564 เวลา 10:46 น.18.9k

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสนบาท "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo เพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยา "สินเชื่ออิ่มใจ" ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านห้องแถว ร้านในห้าง / ฟู้ดคอร์ท ภัตตาคาร Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk โดยได้เปิดให้กู้สูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% นาน 5 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายพยุงผู้ประกอบธุรกิจให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป โดยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินสามารถ ลงทะเบียน www.gsb.or.th  หรือยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo 

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ 

- เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

- ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

- มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ 

1 . ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th 

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 5 วันทำการ

3. ผลการพิจารณา ผ่าน คุณสมบัติเบื้องต้น สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo

4. อนุมัติและทำสัญญาที่ MyMo

5. การพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

 

วิธีเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

- ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

- ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

- ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

- แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

- ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

- คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

affaliate-2

เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 1

- เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner "สินเชื่ออิ่มใจ"

- อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด "เข้าสู่เมนู"

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 2

- เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู "บัญชี"

- กดเมนู "ผลิตภัณฑ์และบริการ" เลือก "สินเชื่ออิ่มใจ"

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม "สมัคร"

- กรอกเลขบัตรประชาชน

- กด "ถัดไป"

- ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด "ยืนยัน"

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- กด "ยืนยันข้อมูลถูกต้อง"

- เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอ และกด "ถัดไป"

- อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด "ถัดไป"

- อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด "ยอมรับ"

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด "ยินยอม" หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

- กด "ยอมรับ"

- กด "ถัดไป" เพื่อขอรับรหัส OTP

- ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด "ถัดไป"

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- กด "ยืนยัน" รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้

- สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

 

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- กด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)"

- อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด "ถัดไป"

- อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา" และกด "ยอมรับ"

- กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด "ถัดไป"

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- กด "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP

- กรอกรหัส OTP และกด "ถัดไป"

- แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกด "เสร็จสิ้น" โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงิน 1 แสน "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

 

- อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ

- ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143

- ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

affaliate-3