โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด พบผู้ปกครองติดเชื้อ นักเรียนเสี่ยงสูงเพียบ

18 พ.ย. 2564 เวลา 10:56 น.4.6k

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประกาศปิด สั่งหยุดเรียน ให้เรียนออนไลน์เเทน หลังพบผู้ปกครองติดโควิด นักเรียนเสี่ยงสูงอีกเพียบ

  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท 1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษฯ โดย นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ลงนามในประกาศ "โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม" เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด พบผู้ปกครองติดเชื้อ นักเรียนเสี่ยงสูงเพียบ

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทางโรงเรียนได้รับแจ้งการยืนยันการตรวจพบเชื้อของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนในความดูแลเป็นผู้เสี่ยงสูง "โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด พบผู้ปกครองติดเชื้อ นักเรียนเสี่ยงสูงเพียบ
 

affaliate-2


และขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1. กำหนดให้นักเรียนหยุดเรียน และเข้าเรียนด้วยระบบเรียนออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

2. ให้นักเรียนทุกคน สังเกตอาการ เข้าตรวจคัดกรอง และดำเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

3. ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน ทุกกิจกรรมจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

 

4. ขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน อยู่ประจำที่ตั้ง งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ชุมชนต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างทางสังคม (Socialdistancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ 

 

5. การติดต่อราชการกับทางโรงเรียนทุกกรณี ให้แจ้งนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนมาดำเนินการ 

 

โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด พบผู้ปกครองติดเชื้อ นักเรียนเสี่ยงสูงเพียบ

ทั้งนี้ "โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม" ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด พบผู้ปกครองติดเชื้อ นักเรียนเสี่ยงสูงเพียบ

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ที่มา
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

affaliate-3