ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่ออิ่มใจ" ให้กู้สูงสุด 1 แสน ผ่าน MyMo

17 พฤศจิกายน 2564

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่ออิ่มใจ" ให้กู้สูงสุด 1 แสน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยา "สินเชื่ออิ่มใจ" ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้เปิดให้กู้สูงสุด 100,000 บาท ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายพยุงผู้ประกอบธุรกิจให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป โดยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินสามารถ ลงทะเบียน www.gsb.or.th  หรือยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo 

ออมสินสินเชื่ออิ่มใจ มาตรการตามนโยบายรัฐบาล สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านห้องแถว ร้านในห้าง / ฟู้ดคอร์ท ภัตตาคาร Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk

- วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
- ดอกเบี้ย 3.99% นาน 5  ปี
- ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ 

- เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

- ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

- มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน


ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ 

1 . ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th 

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 5 วันทำการ

3. ผลการพิจารณา ผ่าน คุณสมบัติเบื้องต้น  สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo

4. อนุมัติและทำสัญญาที่ MyMo

การพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

วิธีเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

- ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

- ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

- ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

- แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

- ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

- คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

 

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่ออิ่มใจ" ให้กู้สูงสุด 1 แสน ผ่าน MyMo

 

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน