"ธ.ก.ส." ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู ช่วยเกษตรกรประสบภัย น้ำท่วม กู้ได้ถึง 5 แสน

11 พฤศจิกายน 2564

ธ.ก.ส.ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบอาชีพสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี และสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน รายละไม่เกิน 5 พัน บาท ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

"ธ.ก.ส." ออกมาตรการ "สินเชื่อ" ฟื้นฟู เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี และ "สินเชื่อฉุกเฉิน" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ให้กับ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย "น้ำท่วม"

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร "ธ.ก.ส." เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม" ที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน เช่น พายุเตี้ยนหมู่ ไลออนร็อก คมปาซุ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป 

 

"ธ.ก.ส." ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู ช่วยเกษตรกรประสบภัย น้ำท่วม กู้ได้ถึง 5 แสน

 

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวต่อว่า และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน "ธ.ก.ส." ได้ออกมาตรการ "สินเชื่อ" ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ "เกษตรกร" นำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากได้รับความเสียหาย "วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท" อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ 

ซึ่งก่อนหน้านี้ "ธ.ก.ส." ได้ออก "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนภายในครัวเรือน "รายละไม่เกิน 50,000 บาท" อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้ 

 

 

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พนักงาน "ธ.ก.ส." ในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมจัดหาถุงยังชีพไปมอบให้ "เกษตรกรลูกค้า" และประชาชนที่เดือดร้อนจาก "น้ำท่วม" รวมถึงเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การจัดหาอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขาเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 

อีกทั้ง ธ.ก.ส. ได้พิจารณา "ขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย" ออกไป สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ตามศักยภาพของ "ลูกหนี้" โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของ "เกษตรกรผู้ประสบภัย"  โดย เกษตรกรผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถติดต่อ "ธ.ก.ส." ในพื้นที่ เพื่อขอรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้ทันที หรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555 

 

"ธ.ก.ส." ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู ช่วยเกษตรกรประสบภัย น้ำท่วม กู้ได้ถึง 5 แสน