svasdssvasds
ธ.ออมสิน เปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-อิ่มใจ ผ่านแอป MyMo หมดเขตสิ้นปี 64

ธ.ออมสิน เปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-อิ่มใจ ผ่านแอป MyMo หมดเขตสิ้นปี 64

08 พ.ย. 2564 เวลา 10:08 น.2.1k

ธนาคารออมสิน เตือนประชาชนเร่งยื่นขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หมดเขตสิ้นปี 64

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้น ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายธนาคารออมสินจัดทำมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ธ.ออมสิน เปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-อิ่มใจ ผ่านแอป MyMo หมดเขตสิ้นปี 64


ธนาคารออมสิน ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเติมเม็ดเงินเสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินโดยเร็ว จึงได้เร่งรัดพัฒนา แอปพลิเคชันมายโม่ (MyMo) ให้สามารถพิจารณา อนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟน หรือ Digital Lending เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถยื่นกู้และรับโอนเงินกู้เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อสาขา เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ

หลังจากธนาคารเริ่มปล่อยสินเชื่อผ่าน MyMo เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2564 ด้วยระยะเวลาเพียง 10 เดือน ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยแล้ว จำนวนประมาณ 1.5 ล้านราย ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้อิสระ และสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 24,000 ล้านบาท นับว่าธนาคารประสบความสำเร็จสามารถเติมเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนมาก ด้วยระยะเวลาอันสั้น ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด


ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงินให้กู้สูงสุด 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือรายย่อย และสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินให้กู้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงเปิดให้ยื่นขอกู้ผ่านแอป MyMo ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมาตรการสินเชื่อทั้ง 2 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ หรือปลอดชำระเงินงวด (ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115

affaliate-2

สำหรับรายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ

ลงทะเบียนเข้าร่วม : คลิกที่นี่
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน : คลิกที่นี่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม (สำหรับลูกค้าที่ได้รับแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม) : คลิกที่นี่


คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
- สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
- สำหรับผู้ไม่มี แอป MyMo ให้ติดต่อที่สาขา เพื่อเปิดใช้บริการ แอป MyMo


จุดเด่นสินเชื่ออิ่มใจ
- เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19


วงเงินกู้
- ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้
1. รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
2. รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์
 
หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน / ไม่มี เอกสารสิทธิ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

 
อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)


ค่าธรรมเนียม
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ


ระยะเวลาการชำระคืน
- สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)


หลักประกันเงินกู้
- ไม่มีหลักประกัน


วงเงินรวมของโครงการ
- จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท
 

รายละเอียดการสมัคร
 
คุณสมบัติ

- เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน


ช่องทางให้บริการสินเชื่อ
- ลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า
- ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก

ธ.ออมสิน เปิดยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-อิ่มใจ ผ่านแอป MyMo หมดเขตสิ้นปี 64

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด