กระทรวงมหาดไทยประกาศ อนุญาตต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักร

06 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 5)ตามที่ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมานั้น เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขประกาศนี้เพื่อให้สอดคล้องกัน

กระทรวงมหาดไทยประกาศ  อนุญาตต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

กระทรวงมหาดไทยประกาศ  อนุญาตต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักร

-แก๊งน้ำไม่อาบ ซิ่งขึ้นภูทับเบิก ชนแล้วหนี กร่างคับถนนขู่ย้ายตำรวจทั้ง สน.
-หนุ่มดิ่งทะลุกระจกชั้น 10 โรงแรมดัง แม่มาดูร่างถึงกับทรุดฮวบ
-กองทัพเอาจริง สนองนโยบาย "บิ๊กตู่" เริ่มปลูกผักชีในค่ายทหาร

ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์การบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews