ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

28 ตุลาคม 2564

วันนี้ 28 ต.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน  โดยในวันที่  28 ต.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น 4 อำเภอ

ซึ่งเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน ( ห้ามรวมกลุ่มเกิน 100 คน) เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน

ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

 

 

ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน สำหรับเขตพื้นที่ตำบลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต 

ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม มีผลวันที่ 1 พ.ย.64 นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลง

ออกประกาศ ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อำเภอ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews