เช็กรายชื่อ 2 จังหวัด ห้ามธนาคารให้บริการประชาชน หากยังไม่ฉีดวัคซีน

24 ตุลาคม 2564

เช็กรายชื่อ 2 จังหวัด ห้าม "ธนาคาร" ให้บริการประชาชน หากยังไม่ "ฉีดวัคซีน" โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

จากกรณีมีประกาศจากนายภิรมย์ นิลทยา "ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา" ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ห้ามประชาชนใช้บริการหน่วยงานรัฐ อปท. และธนาคารทุกแห่ง ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น 

ล่าสุดโลกออนไลน์ได้แชร์ประกาศอีกฉบับหนึ่งลงนามโดย "รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา" เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา

เช็กรายชื่อ 2 จังหวัด ห้ามธนาคารให้บริการประชาชน หากยังไม่ฉีดวัคซีน

 

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิดของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

เช็กรายชื่อ 2 จังหวัด ห้ามธนาคารให้บริการประชาชน หากยังไม่ฉีดวัคซีน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews