svasdssvasds
ธนาคารออมสิน ใจดีให้ยืมเงิน 50,000 แก้ไขหนี้นอกระบบ

ธนาคารออมสิน ใจดีให้ยืมเงิน 50,000 แก้ไขหนี้นอกระบบ

22 ต.ค. 2564 เวลา 9:28 น.4.4k

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อภายใต้ชื่อ "สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยปล่อยกู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ธนาคารออมสิน มีได้โครงการปล่อยสินเชื่อภายใต้ชื่อ "สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ" ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการควบคุมที่ทางรัฐบาลนำออกมาใช้ ซึ่งหลายคนเลือกการกู้เงินจากนายทุน ทำให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมา 

 

ธนาคารออมสิน ใจดีให้ยืมเงิน 50,000 แก้ไขหนี้นอกระบบ

จุดเด่น

- เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ


รายละเอียด "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ


วงเงินกู้
- ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน


ค่าธรรมเนียม
- 100 บาท ต่อสัญญา


ระยะเวลาการชำระ
- ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

ธนาคารออมสิน ใจดีให้ยืมเงิน 50,000 แก้ไขหนี้นอกระบบ
 

affaliate-2

คุณสมบัติ

1 เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
4. เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร


หลักประกันเงินกู้

- ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้


เอกสารประกอบการขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
2. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
3. เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
5. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด