ปลัดมหาดไทยเซ็นตั้ง 2 พระดังเมืองอุบลฯ นั่งที่ปรึกษาปลัดมหาดไทย

19 ตุลาคม 2564

ปลัดมหาดไทยเซ็นตั้ง 2 พระดังเมืองอุบลฯ นั่งที่ปรึกษาปลัดมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จากกรณี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแต่งตั้ง พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และพระพิพัฒน์วชิโรภาส  2 พระดังเมืองอุบลฯ เป็นที่ปรึกษาปลัดมหาดไทย

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานระบุว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2496/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 ต.ค.2564 โดยระบุว่า เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 รูป ดังนี้

1.พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม

 

- สาวเดือดหนัก รีวิวคาเฟ่ดังศาลายา อาหารไม่เหมือนที่สั่ง ราคาไม่ตรงในเมนู

- ป้านอนสะดุ้ง หลับอยู่ในบ้าน เจออุกกาบาตตก ทะลุหลังคา เฉียดหน้าเกือบสู่ขิต

- แม่อวดเส้นสาย ลูกจองคิวต่อใบขับขี่นาน โทรแค่กริ๊งเดียว เสร็จใน 10 นาที

2.พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่งดงใหญ่ วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่งดงใหญ่ วังอ้อ

 

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews