คลัสเตอร์ เลี้ยงอำลานายกอบต. ทำวุ่นสั่งทั้งปิดหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ-จำคุก

11 ตุลาคม 2564

ประกาศสั่งปิดหมู่บ้านท่าหินโงม ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก หลังพบยอดผู้ติดเชื้อมากถึง 27 คนเกี่ยวเนื่องกัน คาดมาจากงานเลี้ยงอำลา นายก อบต.

 อัพเดทล่าสุด คลัสเตอร์โควิด จังหวัดชัยภูมิ  นายอำเภอ ประกาศสั่งปิดหมู่บ้านท่าหินโงม ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก หลังพบยอดผู้ติดเชื้อมากถึง 27 คนเกี่ยวเนื่องกัน คาดมาจากงานเลี้ยงอำลา นายก อบต. คำสั่งระบุ ห้ามเข้า-ออก ห้ามมั่วสุม จัดงาน และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนปรับ-จำคุก

นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ลงนามในประกาศ คำสั่งอำเภอเมืองชัยภูมิที่ ๕๘๔/๒๕๖๔เรื่อง ปิดพื้นที่หมู่บ้านท่าหินโงม เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ ๑ ตำบลทำหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โดยรายละเอียดระบุว่า ด้วยปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ในพื้นที่บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าหินโงม อำเภยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน ๒๗ คนและผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อรายใหม่หรือแพร่ระบาตเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด - ๑๙) ในพื้นที่ดังกล่าว 

คลัสเตอร์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ (๓) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๐ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา จ: แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ท.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา 66 (๗) และมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอำเภอเมืองชัยภูมิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ จึงให้ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิต -๑๙) ในพื้นที่บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

๑. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เส้นทางเข้า - ออก ๗ จุด) ดังนี้

จุดที่ ๑. ถนนท่าหินโงม - ชัยภูมิ
จุดที่ ๒ วัดท่หินโงม - แยกมอหินขาว
จุดที่ ๓ ท้ายหมู่บ้านแจ้งเจริญ - หลังโรงเรียนทำหินโงม
จุดที่ ๔ หน้าโรงเรียนทำหินโงม - บ้านแจ้งเจริญ
จุดที่ ๕ บ้านท่าหินโงม - บ้านห้วยผักหนาม
จุดที่ ๖ บ้านท่าหินโงม - บ้านหนองฉนวน
จุดที่ ๗ สะพานท่าหินโงม - เก่าย่าตึ

๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ (,ปก.อ.) เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก คันหากลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่ำในพื้นที่ดังกล่าว และให้แยกกักผู้ติดเชื้อเพื่อเตรียมส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

๓. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ำที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แยกกักตัวเอง แยกกิน แยกใช้ของส่วนตัวในครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังและรับการตรวจศัตกรอง สังเกตดูอาการตัวเอง อยู่ที่บ้านหรือที่ พักหรือสถานที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๔ วัน

สั่งทั้งปิดหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ-จำคุก

-คลัสเตอร์ใหม่ ร้านสเต็ก ติดโควิดเกือบทั้งร้าน แจ้งลูกค้าตรวจเชื้อด่วน!
-สธ. จ่อชง ศบค. ลดพื้นที่สีแดงเข้ม ยังไม่พิจารณาดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
-เสี่ยโบ๊ท สุดช้ำ ฟ้าวันใหม่ รับสารภาพล้มมวยศึกมวยรายการดังจริง

๔.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ (ศปก.อ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อ.ส.) สุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรน.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวช้องบูรณาการร่วมกัน จัดตั้งจุดสกัดและสายตรวจ เพื่อเป็นการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ดังกถ่าว กรณีมีเหตุความจำเป็นต้องเดินทาง เข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหตักฐานการขอนุญาตจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจทุกครั้งและเมื่อแล้วสิ้นภารกิจต้องรีบเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีโดยทันที

๕. ห้ามไม่ให้มีการร่วมกลุ่มกันในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเกินกว่า 6 คนขึ้นไป

๖ . ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคม เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติคต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ (ศปก.อ.) และให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)

๗ . ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามไม่ให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

๘. เน้นย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐% ล้างมือ เช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อย หลีกเสี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่คนหนาแน่น ให้เน้นมาตรการป้องกันโรคฯD-M-H-T-T-A (การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้า
ไปในพื้นที่เสี่ยงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ" และ "หมอชนะ')

๙. ให้ทุกครัวเรือนดำเนินการทำความสะอาด ล้าง เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านเรือนที่ พักของตัวเอง และพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด ร้านค้า รวมทั้งพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสภาพพื้นที่หมู่บ้านให้มีความสะอาด ปลอดจากเชื้อโรคทุกระยะ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง "พ.ศ. ๒๕๓๘ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๓๕ ประกอบมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมี คำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่งทั้งปิดหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ-จำคุก

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews