โย คณากร โพสต์แจ้งด่วนที่สุดรับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

26 กันยายน 2564

ล่าสุดทางด้าน โย คณากร คนปั้นข่าว โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งด่วนที่สุด “นนทบุรี” ทุกหน่วยงาน รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง แนะพื้นที่ริมน้ำ ที่ลุ่มต่ำคอยสังเกตการณ์ และยกของขึ้นที่สูงไว้เพื่อความปลอดภัย

โย คณากร คนปั้นข่าว โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งด่วนที่สุด “นนทบุรี” ทุกหน่วยงาน รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง แนะพื้นที่ริมน้ำ ที่ลุ่มต่ำคอยสังเกตการณ์ และยกของขึ้นที่สูงไว้เพื่อความปลอดภัย

โย คณากร โพสต์แจ้งด่วนที่สุดรับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

ต่อมาได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า21.40 น. ปภ.เตือน 12 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม 26-30 ก.ย. นี้อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร

โย คณากร โพสต์แจ้งด่วนที่สุดรับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามได้มีเอกสารคำส่งแจ้งเตือน ปภ.นนทบุรี ออกประกาศด่วนที่สุด ระบุว่า ด่วนที่สุดโทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีที่ นบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๓๔๔๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัดถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี , นายอำเภอเมืองนนทบุรี , นายอำเภอปากเกร็ด , นายอำเภอบางกรวย ,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่ง , นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย , นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง , นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0๖๑๐/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน แจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตก สะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๔0๐ - ๒,๕00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งแต่ยังคงจำเป็นต้อง ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง ๒,๔00 - ๒,๕00 ลูกบาศก์มตรต่อวินาที 

ซึ่งจะส่งผลให้ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ..๓๐ - ๑.0๐ เมตร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง. 

2.ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ --๒๕๘๑-๒๔๗๑ โทรสาร -๒๕๘๑-๒๔๗๔เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(นางสาวอโรชา นันทมนตรี)รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

โย คณากร โพสต์แจ้งด่วนที่สุดรับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง