เห็นชอบการจัดงาน "เทศกาลกินเจ" หาดใหญ่ ช่วงตุลาคมนี้

24 กันยายน 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เห็นชอบการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ต.ค. 64 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 56/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนั้นยังได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Webex กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อำเภอ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองฯลฯ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

ตามที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 22  กันยายน  2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จํานวน 1,511,357 ราย รักษาหายแล้ว 1,366,752 ราย มีผู้เสียชีวิต 15,753 ราย ขณะนี้สถานการณ์โรคมีแนวโน้มแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งในวันนี้ (23 ก.ย. 64) จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 388 ราย โดยพบผู้ป่วยในอำเภอเมือง  78 ราย  อำเภอหาดใหญ่ 52 ราย อำเภอสิงหนคร 46 ราย อำเภอรัตภูมิ 45 ราย อำเภอจะนะ 41 ราย อำเภอสะบ้าย้อย 40  ราย อำเภอสะเดา 38 ราย และพบประปรายในอำเภออื่นๆ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หายป่วยกลับบ้านประมาณ 300 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 52 

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

 

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ต.ค. 64 ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งข้อปฏิบัติสำหรับศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตักอาหาร/ผู้แจกจ่ายอาหารในโรงทาน/ผู้บริโภค) ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการหารือในการจัดตั้ง LQ / ศูนย์กักตัวชุมชน (CI) , การขออนุญาตจัดตั้ง Hospitel เพิ่มเติมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 , การจัดตั้งชุมชนสีฟ้า และหมู่บ้านสีฟ้า เพิ่มเติมอีกด้วย

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews