ทส.ออกกฎกระทรวง ใครมีต้นไม้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า"

11 กันยายน 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็น"ไม้ทรงคุณค่า" พ.ศ. 2564 ใครมีต้นไม้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า"

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “ไม้ทรงคุณค่า” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้น ตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตํา หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับควํามสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลำต้น ตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด เป็นไม้ทรงคุณค่า


ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.ออกกฎกระทรวง ใครมีต้นไม้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า"

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ “ไม้ทรงคุณค่า ” หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะ หรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ของประเทศ สมควรกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป เป็น “ไม้ทรงคุณค่ำ” จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ทส.ออกกฎกระทรวง ใครมีต้นไม้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews