ตร.เตือน กั๊ก-จองที่จอดรถ ปรับ 10,000 บ. ผู้แจ้งจับได้รับส่วนแบ่ง 50%

04 ก.ย. 2564 เวลา 18:58 น.

เพจตำรวจภูธรเมืองสงขลา เตือนการกั๊กที่จอดรถ เช่น การนำป้าย หรือวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเองบนถนนนั้น ถือว่า ผิดกฎหมาย โดยผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ พร้อมรับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก "ตำรวจภูธรเมืองสงขลา" ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ถึงกฎหมายการจองที่จอดรถ ซึ่งมีความผิด  โดยมีการระบุข้อความว่า "การกั๊กที่จอดรถ เช่น การนำป้าย หรือวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเองบนถนนนั้น ถือว่า ผิดกฎหมาย โดยผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ พร้อมรับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ"

 

ตร.เตือน กั๊ก-จองที่จอดรถ ปรับ 10,000 บ. ผู้แจ้งจับได้รับส่วนแบ่ง 50%

ทั้งนี้ การวางวัตถุสิ่งของบนทางเดินรถเพื่อจองที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 คือ "ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร" โดยคำว่า "ถนน" ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ "ถนนส่วนบุคคล" ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้การกั๊กที่จอดรถด้วยการวางป้ายหรือสิ่งของตามมาตรา 19 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษมาตรา 57 นอกจากนี้ ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา 48

ตร.เตือน กั๊ก-จองที่จอดรถ ปรับ 10,000 บ. ผู้แจ้งจับได้รับส่วนแบ่ง 50%

ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งค่าปรับดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บจริงจากผู้กระทำผิดด้วย เนื่องจากโทษปรับ 10,000 บาท เป็นอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกเก็บจริงต่ำกว่านั้น ส่วนแบ่งของผู้แจ้งจึงถูกลดหลั่นตามสัดส่วนลงมา

ตร.เตือน กั๊ก-จองที่จอดรถ ปรับ 10,000 บ. ผู้แจ้งจับได้รับส่วนแบ่ง 50%


นอกจากนี้ การจอดรถใดๆที่ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้อย่างสะดวก อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 วรรค 15 ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะกีดขวางจราจร ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

 

 

ขอบคุณ FB : ตำรวจภูธรเมืองสงขลา , กลุ่มประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews