"MRT"คงมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์

02 กันยายน 2564

MRT ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 จำกัดผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

ได้เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยออกประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ประกาศ  ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ข้อที่ 7 กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมากขึ้น แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศเรื่อง การควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

MRT

เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเองและส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้
▪️ กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยผู้โดยสารจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารงดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ 
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า  
▪️ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร 
▪️ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

MRT


MRT ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา หากพบเห็นผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

MRT